Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2015/2016

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

                        

Výroční zpráva  o činnosti školy

                     ve školním roce 2015/2016

 

základní údaje o škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

Sídlo: Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO:  75034395

IZO: 002050382

Identifikátor školy : 600042863

Údaje o vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Eva Peksová

                                     zástupkyně ředitelky školy: p. Marcela Štichová

 

Adresa pro dálkový přístup: zsmsdrozdov@seznam.cz

Telefon: 311577589

              311577261 

Zřizovatel: 

Název:  Obec Drozdov  

Adresa: Drozdov 104, 267 61 Cerhovice

Kontakt: 311577554

Charakteristika  školy:

Základní škola a Mateřská škola Drozdov funguje od 1.1. 2003 jako samostatný právní subjekt.

Tato příspěvková organizace má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola v Drozdově je neúplná dvojtřídní vesnická škola, do které chodilo ve školním roce 2015/2016 39 žáků 1. – 5. ročníku, od II. pololetí 40 žáků.

V I. třídě byli vyučováni žáci 1. a 3. roč. /celkem 21 /, ve II. třídě  2., 4. a 5. roč.

/ celkem 18, od II. pololetí 19/.

Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. V tomto

šk. roce bylo zapsáno 28 žáků.

Školní družina zajišťovala pro žáky provoz před i po vyučování. Přihlášeno bylo 25 dětí.

Školní jídelna je společná pro žáky základní i mateřské školy, zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky.

 

Kapacita školy

Součásti školy:

Kapacita:

Základní škola

45

Školní družina

25

Mateřská škola

28

Školní jídelna

200

 

 

 

Základní údaje o součástech školy

 

Základní údaje

Součást školy

Počet tříd/oddělení

Počet dětí/ žáků

Mateřská škola

1

28

1. stupeň ZŠ

2

39, od II. pololetí 40

Školní družina

1

25

Školní jídelna

X

67

 

Údaje o školské radě:

Členové: .  Irena Němečková -  předsedkyně

                  Marcela Homolková

                  Jitka Humlová

Kontakt: p. Irena Němečková, tel.: 722 603 199

 

Materiálně technické podmínky školy:

 

Technické vybavení

Učebny, herny                   

Výuka probíhá ve  2 kmenových třídách, v případě potřeby také v herně školní družiny. MŠ má k dispozici 2 třídy.

Knihovna

Pro potřeby žákovské knihovny slouží menší místnost na chodbě v 1. poschodí budovy. Půjčovní doba -  kdykoli  po domluvě s knihovnicí.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

V areálu školy se nachází školní zahrada, která slouží k relaxaci a odpočinku dětí ZŠ, MŠ i ŠD.

Je vybavena dřevěnými herními prvky: kládovou houpačkou,  dvěma pružinovými houpačkami, závěsnou houpací sestavou se skluzavkou, prolézačkou a pískovištěm.

K relaxaci dětí slouží také školní dvůr.

Sportovní zařízení

ZŠ nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště, využívá proto tělocvičnu v budově OÚ v Drozdově, školní zahradu a školní dvůr,  hřiště TJ Drozdov, přírodní prostory v areálu koupaliště, případně sportovní areál při ZŠ a MŠ Cerhovice.

Žákovský nábytek

Třídy jsou vybaveny lavicemi a židlemi s nastavitelnou výškou, počítačovými stoly a otočnými židlemi, novými skříňkami na ukládání knih a sešitů a regálem na kufříky.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním náčiním.

Škola je vybavena základními moderními učebními pomůckami /interaktivní tabule, zpětný projektor, promítací přístroj, nástěnné obrazy a přehledy učiva, didaktické hry a soubory, škola vlastní řadu výukových programů na PC a další učeb. pomůcky dle povahy jednotlivých vyučovacích předmětů/. Nákup dalších učebních pomůcek je závislý na finančních prostředcích školy. Hračky ve ŠD a v MŠ jsou dle potřeby doplňovány a obměňovány. I. třída vlastní tabuli s keramickým povrchem.

Škola má k dispozici základní sportovní nářadí.

V tomto školním roce byla zakoupena celá řada sportovního náčiní, které slouží jak žákům ZŠ, tak dětem MŠ.

Vybavení učebnicemi a učebními texty.

Žáci používají moderní učebnice a učební texty opatřené doložkou MŠMT. Fond učebnic škola dle finančních možností  postupně obměňuje.

Vybavení kabinetů

K ukládání učebních pomůcek a materiálu slouží kabinet na chodbě v 1. poschodí, některé učební pomůcky jsou uloženy také ve třídách.

Učitelé se scházejí v  ředitelně školy, která slouží zároveň jako sborovna. Je vybavena výpočetní a kopírovací technikou. Všechna zařízení slouží  pedagogům pro jejich práci.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou.

Základní škola je vybavena interaktivní tabulí, 1 televizorem  a 1 DVD přehrávačem, technikou na přehrávání mg. kazet a CD , kopírovací technikou, ve školním roce 2012/2013 bylo do školy pořízeno celkem 11 nových počítačů pro žáky, všechny s trvalým připojením k internetu, jeden notebook pro práci učitele na INT tabuli a nová laserová multifunkční tiskárna. Dále vlastní škola starší typ laserové tiskárny. Dalších 6 počítačů se 4 tiskárnami slouží zaměstnancům školy pro administrativní účely a učitelům na přípravu na vyučování.

Hygienické zázemí

Škola disponuje moderním sociálním zařízením / umývárny, toalety/ v souladu s hygienickými normami. V červnu 2012 byla škola vybavena novými dřevěnými šatními skříňkami.

Stravování

Žáci i zaměstnanci školy se mohou stravovat ve školní jídelně, která se nachází v přízemí školní budovy. Školní jídelna nabízí žákům dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu /pro děti ze ŠD/. Je vybavena novým nábytkem, z důvodu bezpečnosti byla provedena výměna výdejních okének ve školní kuchyni za stahovací roletky.

Školní jídelna zajišťuje také stravování pro děti z MŠ, zaměstnance školy a mimoškolní strávníky.

Školní družina

ŠD má pro své činnosti samostatnou místnost, zajišťuje pro děti provoz před i po vyučování.

Je vybavena moderními stolky a židlemi, počítačovým koutkem pro žáky, skříňkami na ukládání materiálu a pomůcek.

Bezpečnost žáků

Podlahovou krytinu ve všech třídách tvoří linoleum.

Do odpočinkové zóny ve třídách a hernách byly pořízeny  koberce.

Nebezpečná místa (první a poslední schod na schodišti) jsou označena žlutou barvou.

 

Přehled pracovníků školy:

 

Počet pracovníků školy

Základní údaje o pracovnících školy:

Fyzické osoby:

Počet pracovníků celkem

                    9

 

Přehled o pedagogických pracovnících:

 

Přehled pedagogických pracovníků

Pracovník

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Aprobace

Eva Peksová

Ředitelka

1,000

VŠ - PF

Učitelství

 pro1.st. ZŠ

Irena Němečková

Učitelka ZŠ

1,000

VŠ – PF

 

 

Učitelství

 pro1.st. ZŠ

 

Marcela Štichová

Učitelka ZŠ

0,409

SŠ - SpgŠ

Vychovatelství

 

Irena Volfová

Učitelka ZŠ

0,136

VŠ - PF

Vychovatelství

 

Irena Volfová

Vedoucí učitelka MŠ

1,000

VŠ - PF

Vychovatelství

Soňa Matějková

Učitelka MŠ

1,000

SŠ- SpgŠ

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Marcela Štichová

Vychovatelka ŠD

0,822

SŠ- SpgŠ

Vychovatelství

 

Irena Němečková

Vychovatelka ŠD

0,143

SŠ - SpgŠ

Vychovatelství

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících:

 

Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

 

Jaroslava Mottlová

Školnice v ZŠ

Topič

1,000

pro práci způsobilá

 

Lada Růžičková

 

Vedoucí ŠJ

 

Pomocný pracovník ve školní kuchyni

0,375

 

0,625

 

pro práci způsobilá

 

pro práci způsobilá

Miroslava Drsková

Ivona Spálenková

Kuchařka

Kuchařka

1,000 (do 31.3. 2016)

1,000 (od 1/2016)

kvalifikovaná

kvalifikovaná

 

Lucie Rydrychová

 

Uklízečka v MŠ

0,375

(od 11/2015)

pro práci způsobilá

 

 

Základní škola: 

 

Obory vzdělání:

Učební plány vycházely v 1. – 5. roč. ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 83/2013 ze dne 29. 8. 2013.

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce:

 

Děti jsou do školy přijímány na základě zápisu k povinné školní docházce. Zápis proběhl

3. 2. 2016 v souladu se školským zákonem č. 561/2004 (v platném znění).  K zápisu se dostavilo celkem 13 dětí, z toho 11 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání, jednomu dítěti byl povolen odklad školní docházky o jeden rok a jedno dítě nebylo přijato k předčasnému zahájení školní docházky z důvodu nedoporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Výsledky vzdělávání žáků:

 

Přehled o prospěchu:

Přehled o prospěchu

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

1.

10

10

0

0

2.

8

8

0

0

3.

11

11

0

0

4.

3

3

0

0

5.

8

7

1

0

Celkem

40

39

1

0

 

Přehled o chování:

Přehled o prospěchu

Ročník

Počet žáků

Napomenutí TU

Důtky TU

Důtky ŘŠ

Pochvaly TU

1.

10

0

0

0

0

2.

8

0

0

0

0

3.

11

0

0

0

0

4.

3

0

0

0

0

5.

8

0

1

0

0

Celkem

40

0

1

0

0

 

Snížená známka z chování nebyla udělena žádnému žákovi.

 

Pochvaly:

 

Šesti žákům byl udělen pochvalný list za zajišťování akce „Vítání občánků“ v obci Drozdov.

Sedmi žákům byly uděleny pochvalné listy za úspěšnou práci v kroužku „Tvořivé činnosti“

při školní družině.

Jedenáct žáků obdrželo pochvalný list  „Putování s lvíčkem Fogem“ za úspěšnou práci

ve Sportovním a turistickém kroužku.

Údaje o zameškaných hodinách:

Údaje o zameškaných hodinách

Třídy

Počet omluvených hodin

Počet neomluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

 

1.

657

0

66

2.

500

0

64

3.

1025

0

93

4.

222

0

74

5.

565

0

71

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

 

Údaje o vzdělávání pedag. pracovníků

Jméno

Název akce

Datum

Eva Peksová, Mgr.

Společné vzdělávání krok za krokem

 

 

Novela školského zákona

 

 

7.6. 2016

 

 

14.6. 2016

 

 

 

 

Irena Němečková, Mgr.

Školní zralost-pořádala PPP Hořovice

 

 

 

12.1. 2016    

 

 

Marcela Štichová

Školní zralost-pořádala PPP Hořovice

 

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

 

12.1. 2016    

 

 

3.– 4.6. 2016

Irena Volfová

Školní zralost-pořádala PPP Hořovice

 

Školka hrou v praxi

 

12.1. 2016    

 

 

14.6. 2016

 

Celkem vynaloženo na DVPP: 1 772,- Kč.

 

Literatura:  

Řízení málotřídní školy  (CD)……………………………. …………......................... 714,- Kč

Česká společnost v novodobé Evropě (multimediální pomůcka pro učitele ZŠ a SŠ)... zdarma

Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. st. ZŠ ……………. ………………………. zdarma

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro 1. st. ZŠ  …………………………. zdarma

BESIP (CD) – Dopravní výchova: Chodec,cyklista..………………………………….. zdarma

Královská trilogie  ……………………………………………………………………. 199,- Kč

                         

                                                                                                                        Celkem : 913,- Kč

Periodika:  Učitelské noviny

                   Informatorium

                   Školství

 

Výsledky inspekce:

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí.

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

            

Zájmové kroužky: Sportovní a turistický kroužek

                                Tvořivé činnosti / v rámci ŠD /

                                Vítání občánků / hudebně - recitační kroužek s nepravidelnou činností /

                                Hra na hudební nástroje – zajišťovala soukromá hudební škola Píšťalička

 

Soutěže:

 

Školní kola soutěží:

 

Matematická olympiáda Klokan - kategorie Cvrček – pro 2.-3. roč.

  • kategorie Klokánek – pro 4. – 5. roč.

Pythagoriáda  - matematická soutěž pro žáky 5. roč.

Atletický trojboj

Soutěž ve sběru papíru

Soutěž ve sběru kaštanů

Recitační soutěž

 

Zapojení školy do okresních kol soutěží

Soutěž sólových recitátorů v ZŠ a MŠ Lochovice

Fotbalový turnaj- Mc Donald Cup- okrskové kolo v Hořovicích, okresní kolo v Berouně

 

Ocenění získaná v okresních kolech soutěží:

Soutěž dětských recitátorů- Pamětní list- Kristýna Seidlová ( 4.roč.)

                                                                - Anežka Šimečková ( 3. roč.)

 

 

Významné akce základní školy:

 

Září:

- slavnostní zahájení nového školního. roku a přivítání žáků 1.ročníku

- fotografování žáků 1.roč.

- beseda „ Proč“- utváření vztahů mezi dětmi v kolektivu

 

Říjen:

- cvičení v přírodě-beseda s členem MS Holý vrch ,Ochrana člověka

  za mimořádných situací- evakuační zavazadlo, cvičný poplach PO, BESIP

- projekt „ Ručička“ – 3. roč.

- pro jekt „ Já o sobě, vy o mě“ – 4.roč.

- výlet Nižbor- exkurze ve sklárnách,zámek Nižbor- naučná akce „Pravěk hrou“,

  Hudlice- památník J. Jungmana

- volby do školního parlamentu

- charitativní akce- „Fond Sidus“, Nadace „Chrpa“

- výlet Turistického kroužku- Praha- „ Muzeum voskových figurín „ Grévin“

- mobilní planetárium-sférické kino 3D- pořad „ Stromy“

 

Listopad:

 - projekt „Strom přátelství – 2. roč.

-  fotografování žáků- téma „ Vánoce“

- nácvik vánočního vystoupení žáků „ Oživlý Betlém“

- hudebně naučný pořad – Jan Kaufelrs – Fantazie v hudbě

- návštěva výstavy LMK na OÚ, beseda se členem LMK

 

Prosinec:                                      

- Mikulášská nadílka  - zajišťovalo SRPŠ a ŠJ

- generální zkouška na vánoční vystoupení

-  veřejné vánoční vystoupení žáků „ Oživlý Betlém“

   /spolupráce s OÚ v Drozdově a zájmovými složkami v obci/

- výzdoba školy s vánoční tematikou

- Vánoce ve ŠD – ,,Den otevřených dveří ve ŠD“, tvůrčí dílny,

   besídka- zpěv koled- zpěv koled, přednes básní

- posezení s dětmi u stromečku, rozdávání dárků, vánoční tradice  

 

Leden

- zimní hry na sněhu- soutěže v sáňkování a bobování

- příprava plesu SRPŠ 

- IX .ročník- školní ples SRPŠ na podporu ZŠ a MŠ

 

Únor

- beseda „Proč“- vztahy mezi dětmi

- návštěva učitelky 1.roč. v MŠ

- zápis žáků do 1.roč.- téma: „ Zápis ve škole zvířátek“

- práce na školním časopise

- zahájení plaveckého výcviku

- dopravní výchova- autoškola Beroun- Zavadilka

  „Jsem chodec“- 1.a 2. roč., „ Jsem cyklista“- 3.,4.a 5. roč.

 

Březen:

- školní kolo recitační soutěže

- beseda „ Záchranný systém“

- okresní kolo recitační soutěže

- beseda „ Proč“

- Matematická olympiáda- ,,kategorie Cvrček a Klokan

- velikonoční výzdoba školy

- zdobení stromu na návsi velikonočními kraslicemi

- soutěž „ O nejhezčí kraslici“

- Den otevřených dveří ve ŠD- velikonoční zvyky a tradice,  dílny

- projekt „ Mezinárodní superstar“

 

Duben:

- výchovný koncert ZUŠ Zbiroh

- divadlo Příbram- představení „ Vinettou“

- Den otevřených dveří v ZŠ Cerhovice, společná výuka žáků 5. roč.

- workshop „ Bubnování“

 - ukončení plaveckého výcviku

- Den Země –  enviromentální výchova

- projekt „Po stopách lesního mužíčka“- poznávání stromů, keřů a rostlin,práce

              s přírodninami- pomocníci lesního mužíčka

- projekt – ,,Čarodějný den“ -  převleky, soutěže,čarodějné učení

 

 Květen:

- turnaj v kopané MC  Donald Cup- okrskové kolo

 - turnaj v kopané MC Doonald Cup – krajské kolo

- divadlo „ Pod čepicí“- představení Karel IV.

- projekt „ Ovoce do škol“- ochutnávkové koše ovoce a zeleniny

- výlet Turistického kroužku- Křivoklát- naučná stezka „ Paraplíčko“, dětské

  hřiště

- fotografování žáků

- vystoupení kouzelníka pana Marka (k MDD)

- Vítání občánků- pásmo básní a písní, hudební doprovod

- školní kolo Pythagoriády – matematická soutěž pro žáky 5. roč.

 

Červen                                         

 

- MDD v obci-téma: „ Cesta kolem světa“ – spolupráce s ostatními složkami

-  školní výlet- Plzeň – Křimice- Legiovlak, ZOO Plzeň- interaktivní program

   „ Zvířátka z pohádek“ - 1.a 2.roč., „ Světová roční období“- 3.,4.a 5.roč.,

      návštěva Air parku- Zruč u Plzně

- dopravní hřiště Beroun, návštěva Koněpruských jeskyň

- výlet Turistického kroužku- výstava „ Titanic“

- kurz vaření v restauraci Bastila v Cerhovicích

- návštěva dětí z MŠ( předškoláků ) v 1. roč.

- sportovní den – ,,Atletický trojboj“

- beseda „ Proč“

- společné sportovní hry a soutěže s MŠ- Olympiáda

- vyhodnocení soutěží a sběrů

- rozloučení se žáky 5. roč.

         

 

Spolupráce školy a dalších subjektů:

 

Spolupráce s OÚ Drozdov

Zajišťování akce „Vítání občánků“

Výroba dárků pro seniory- Posezení s důchodci

Vystoupení u vánočního stromu na návsi

Zdobení stromu „ Vajíčkovníku“ na návsi

Školní ples- finanční příspěvek obce na pořádání plesu

MDD v obci- spolupráce s ostatními složkami v obci

                                                     

Spolupráce se SRPŠ

Rodiče žáků spolupracují při zajištění některých akcí jako např.

Mikulášská nadílka

Oživlý Betlém pomoc při výrobě kostýmů

Školní ples SRPŠ- organizační zajištění

Čarodějný den – materiálové zajištění akce ze strany rodičů

MDD- organizační zajištění

 

Spolupráce s mysliveckým sdružením v obci  /MS Holý vrch/

Vycházka ke krmelci- děti nosí krmivo pro zvěř

Beseda s členem MS

Sběr kaštanů pro lesní zvěř

Podpora školního plesu - finančně

 

Spolupráce s tělovýchovnou jednotou Drozdov

Využívání hřiště pro potřeby Tv ve škole

TJ zabezpečuje mimoškolní sportovní vyžití žáků školy

Spolupráce při přípravě a účasti žáků na fotbalovém turnaji Mc Donalds Cup

Podpora školního plesu – finančně

 

Spolupráce s Klubem leteckých modelářů

Beseda pro žáky o činnosti KLM

Účast žáků školy na výstavě KLM

 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů:

- pravidelné besedy „Proč“? – anonymní otázky dětí, rozhovory o problémech, které děti trápí

- informování rodičů o aktuálních problémech, předávání informačních materiálů

- školní parlament – tvorba třídních pravidel,

- charitativní akce – prodej výrobků - nadace Chrpa, fond SIDUS

                                                                                                    

Akce k enviromentální výchově

- vycházky do přírody, kartotéky listů – 4. a 5. roč.

- vycházka ke krmelci – pomáháme zvířatům

- Den Země – příroda a její ochrana

- třídění odpadu - ve škole jsou umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty

 

Projekty

 

Po celý rok probíhaly projekty „Zdravé zuby“, „Ovoce do škol“ a Proškoly.cz“.

                                                   

Projekt Zdravé zuby je preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným

 k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Podporuje u žáků správnou péči o chrup.

 

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol zpravidla

1x za 14 dní.

 

Projekt Proškoly.cz slouží k průběžnému ověřování schopností dětí formou testů, testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu s okamžitým on-line vyhodnocením.

 

 

 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu

ZŠ a MŠ Drozdov ve školním roce 2015/2016

 

Škola se oblastí prevence rizikového chování žáků zabývala systematicky celý školní rok.

Má zpracovaný Minimální preventivní program, který byl průběžně realizován.

Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí naplňováním průřezových témat a projektů. Při volno-časových aktivitách spolupracovala s dalšími subjekty a organizacemi v obci Drozdov. V oblasti využití volného času více než polovina žáků navštěvovala některý zájmový nebo sportovní kroužek (oddíl) nabízený školou nebo mimoškolní organizací.

Základem prevence je otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči a posilování vzájemné důvěry.

V prvních měsících školního roku se třídní učitelé zaměřili na stmelení žáků jako kolektivu - poznání svých nových i stávajících spolužáků v rámci projektu  „ Já o sobě .- Vy o mě „ .

Žáci si vytvořili svá třídní pravidla.

Učitelé průběžně monitorovali projevy a náznaky rizikového chování - vzájemné fyzické a psychické napadání / šikanování /, projevy vulgárního vyjadřování, ničení majetku.

Při varovných signálech pedagogové spolupracovali a konzultovali chování s žáky a dle potřeby i s jejich zákonnými zástupci, kterým nabízeli podporu a poradenství.

Dále jsme se také zaměřili na prevenci - oddálení prvních pokusů s užíváním tabáku, alkoholu a jiných omamných látek.

Do oblasti prevence byli žáci zapojeni i v rámci Školního parlamentu. Prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd mohli kdykoliv vyjádřit svůj názor nebo připomínku k dění ve škole a podílet se na organizaci aktivit během školního roku.

Na naší škole má již dlouholetou tradici schránka důvěry - krabička „ Proč ?“. 1 x za 2 měsíce probíhala beseda , při níž vyučující odpovídali na dotazy, které žáci vložili do krabičky / většinou se dotazy týkaly nevhodných vztahů mezi žáky školy /.

Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu, to je, vytvoření takového klima ve škole, ve kterém by se cítili příjemně a bezpečně, k toleranci, spolupráci a vzájemné úctě, k bezpečnému užívání internetu, minimalizování pokusů o kyberšikanu, podvody a záškoláctví. V rámci minimalizování nepříznivých důsledků jejich rizikového chování bylo žákům neustále připomínáno dodržování pravidel školního řádu.

O přestávkách a ve volných hodinách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním měli žáci možnost využít počítače ve třídách, zahrát si stolní tenis, pohrát si ve školní družině nebo v případě příznivého počasí navštívit školní hřiště.

Během roku se neobjevily žádné případy konzumace alkoholu, kouření ani závažnější případy šikany. Na základě informací ze schránky důvěry - krabičky „ Proč?“ - se nevyskytl žádný případ nevhodného chování, který by měl závažný charakter a musel by být řešen udělením výchovného opatření.

Na základě zjištěných skutečností bychom se měli i v příštím roce opět zaměřit na vztahy ve třídě. Vhodným způsobem předcházet projevům začínající šikany - především zlepšováním vztahů mezi žáky - vzájemně se respektovat, pokračovat v prevenci nebezpečí užívání návykových látek.

K naplnění všech cílů nám sloužily zejména nespecifické aktivity: viz uskutečněné akce v ZŠ a ŠD.

Zpracovala : Štichová Marcela - metodik prevence                          

                      

 

Zpráva o činnosti mateřské školy v Drozdově

ve školním roce 2015/2016

 

 

Počet zapsaných dětí : 28 ve věku od 3 do 7 let

 

Provoz MŠ: 6.45  – 16.00 hod

                  

Vedoucí učitelka:

Mgr. Irena Volfová

 

Učitelka:

Soňa Matějková

 

Školnice: Jaroslava Mottlová

Uklízečka: Lucie Rydrychová

 

Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

 

Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Pořadatel

Název programu

Jméno účastníka

Pozn.

 

PPP Hořovice v MŠ Drozdov-Phdr.Alblová

 

Školní zralost

 

 

Mgr. Irena Volfová

 

 

12. 1. 2016

 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní, Praha 1 Malá Strana

 

Konference na podporu předškolního vzdělávání „Školka hrou v praxi“

 

Mgr. Irena Volfová

 

14. 6. 2016                                      

 

PPP Hořovice v MŠ Drozdov-Phdr.Alblová

 

Školní zralost

 

Soňa Matějková

 

12. 1. 2016

 

 

Celkové náklady na DVPP pg. pracovníků MŠ:     300,-

 

Periodika: Informatorium

                

 

Údaje o přijímacím řízení do mateřské školy:

 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě přijímacího řízení. Žádosti o přijetí podávali zákonní zástupci dětí v předem stanoveném termínu a to dne 10. 5. 2016. Celkem bylo podáno 9 žádostí. Přijato bylo 9 dětí.

 

Výchovně vzdělávací práce

 

Výchovně vzdělávací práce vycházela ze školního vzdělávacího programu „Dobré ráno, dobrý den“, který byl rozpracován do jednotlivých měsíců a tématických celků.

V době od 9.00 - 9.30 hod. se výchovná práce dělila na dvě skupiny. Skupina předškolních dětí pracovala pod vedením paní učitelky Mgr. Ireny Volfové. Mladší děti pracovaly pod vedením paní učitelky Soni Matějkové. Toto rozdělení po dobu výchovné práce se velmi osvědčilo. Děti pracovaly v menších skupinách a paní učitelky s nimi mohly více pracovat individuálně v souladu se ŠVP.

Děti si velmi oblíbily tématické bloky, ve kterých se hravou a netradiční formou seznamovaly s různými dovednostmi. 

 

Cílem tématických bloků bylo:

Podporovat a pozvolna rozvíjet citlivost a přirozenou zvídavost dětí. Jednotlivými tématickými bloky pomáhat dětem vcítit se a lépe porozumět svým pocitům i pocitům ostatních. Pomáhat dětem zažít nové zkušenosti a rozšířit jejich obzory. Uspořádat den tak, aby byl co nejpestřejší. Kombinovat hry společné i samostatné, aktivní i klidné, aktivity venku i uvnitř...

Vytvořit přátelskou náladu, dětem pozorně naslouchat, ukázat jim, že jsou hodny naší pozornosti a že si jich vážíme každého jednotlivě.

Dovolit dětem, aby si vytvořily příjemné prostředí ve své třídě výstavkou svých prací, koutkem přírody, výstavkou knih, které čtou nebo výstavou fotografií.

V přírodě je seznámit s hodnotami života a potřebami přírody.

 

Zájmové kroužky:

Výtvarný kroužek „Šikovné ručičky“ – zajišťoval soukromý subjekt „Tvořivý ráj“ Hořovice.

 

Péče o děti se zdravotním postižením

Po celý školní rok bylo v MŠ integrováno dítě s vadou řeči. Byl plněn IVP, MŠ spolupracovala s SPC v Berouně.  Probíhala individuální integrace dítěte ve třídě MŠ a individuální reedukace v rozsahu 10 – 15 minut denně.

   

                           

Údaje o aktivitách MŠ

 

 ZÁŘÍ 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku – ve spolupráci s OÚ Drozdov,

přivítání nových dětí, předávání dárků (1. 9. 2015)

Třídní schůzka v MŠ (15. 9. 2015)

Drakiáda v MŠ Cerhovice – spolupráce MŠ Drozdov, MŠ Cerhovice – využití přírodní

zahrady v rámci projektu EVVO (23. 9. 2015)

                                     

ŘÍJEN

 

Zahájení činnosti zájmových kroužků – výtvarný kroužek „Šikovné ručičky“ (od 7. 10. 2015)                                                             Vycházka do lesa – sběr přírodnin – ukázka kácení stromu – pod  vedením pana Jiřího Matějky (12. 10. 2015)                                            

Výlet Praha – Kino Zličín „Malý dráček“, Medvědárium Beroun (14. 10. 2015)

Divadlo v MŠ Cerhovice – pohádka „Povídání o pejskovi a kočičce“ (22. 10. 2016)

Mobilní planetárium v MŠ – Sférické kino „Tajemství stromů“ (26. 10. 2015)                                                            

Podzimní skřítkové  /spolupráce se ŠD/ (27. 10. 2015)                                                   

Třídní schůzka v MŠ – pro rodiče dětí předškolního věku (27. 10. 2015)

Sběr kaštanů – spolupráce MŠ, ZŠ a MS Holý vrch (po celý měsíc – průběžně)

 

LISTOPAD

 

Keramika v MŠ – Vánoční dekorace „Stromeček“ – svícen (13. 11. 2015)

Vánoční fotografování – „U stromečku“ (23. 11. 2015)                                                                                             

Sponzorské dary pana Vilíma v MŠ – návštěva „Mikulášská nadílka“ (27. 11. 2015)

                 

PROSINEC

 

Mikulášská nadílka v MŠ – spolupráce s rodiči a s OÚ (4. 12. 2015)                                                                      

Slavnostní rozsvícení stromečku – vystoupení dětí z MŠ na návsi (6. 12. 2015)                                            

Pískování v MŠ – Vánoční dekorace „Přání“ (11. 12. 2015)

Adventní prohlídka – zámek Dobříš „Výstava Betlémů spolku Příbramských betlemářů“

(15. 12. 2015)

Vánoční setkání v ŠD – spolupráce MŠ a ŠD – návštěva ŠD (18. 12. 2015)

Vánoční nadílka v MŠ (18. 12. 2015)

 

LEDEN

 

Setkání třídních důvěrníků – organizace školního plesu (7. 1. 2016)

Beseda pro rodiče dětí předškolního věku – školní zralost (12. 1. 2016)

IX. Školní ples – spolupráce ZŠ a MŠ (23. 1. 2016)                                                                                                                       

 

ÚNOR

 

Návštěva učitelky Mgr. Ireny Němečkové ze ZŠ v MŠ (1. 2. 2016)

Zápis do 1. třídy – spolupráce ZŠ a MŠ (3. 2. 2016)

Zahájení plavecké výuky – plavecká škola „KAPKA“ (5. 2. 2016)

Masopustní průvod obcí v Drozdově – pořádal Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Holý vrch za podpory Obce Drozdov (6. 2. 2016)                                                                                

Divadlo v MŠ „Pod čepicí“ – pohádka „Evelínko, nemlaskej“ – etiketa stolování (18. 2. 2016)

 

BŘEZEN

                                                          

Beseda o první pomoci „Aneb, co dělat, než přijede záchranka“ (7. 3. 2016)

Výzdoba stromu „Vajíčkovníku“ u kapličky na návsi

Velikonoce v MŠ – pašijový týden

                                                            

DUBEN

 

ZUŠ Zbiroh – „Výchovný koncert“ (8. 4. 2016)

Divadlo v MŠ – maňáskové „Sedmiklásek“, pohádka „O červené Karkulce“ (11. 4. 2016)

Divadlo v MŠ Cerhovice „Hračka“ – „Pohádky kolem křižovatky“ (20. 4. 2016)                                                                  

Den Země (22. 4. 2015)

Čarodějný den v MŠ (29. 4. 2016)

 

KVĚTEN

 

Divadlo A. Dvořáka Příbram – představení „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“ (9. 5. 2016)    

Fotografování dětí (10. 5. 2016)

Zápis dětí do MŠ (10. 5. 2016)

Vystoupení kouzelníka pana Marka k MDD dětí (26. 5. 2016)                                   

 

ČERVEN

 

Dětský den „u Myslivecké chaty“ – spolupráce se všemi složkami v obci (4. 6. 2016)

Vystoupení dětí v MŠ – muzikál „Popletená zvířátka“(9. 6. 2016)

Rozloučení s předškoláky na OÚ (21. 6. 2015)

Školní výlet společně s MŠ Záluží – Fištrón park „Zvířátkov“ Olešná (22. 6. 2016)

Návštěva MŠ v ZŠ – předškoláci v 1. třídě (23. 6. 2016)

Sportovní den (29. 6. 2016) 

Rozloučení s předškoláky v MŠ (30. 6. 2016)

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH BYL ZAJIŠTĚN OD

1. 7. 2016 DO 15. 7. 2016.

 

Spolupráce s OÚ 

 

Mateřská škola již tradičně spolupracuje s OÚ při přípravě vystoupení u rozsvícení vánočního stromku.

Další tradiční akce je oslava MDD, na které se podílejí též všechny zájmové složky v obci.

Obecní úřad nám také finančně pomáhá při dalších akcích pořádaných MŠ.

 

 

Zpracovala: Mgr. Irena Volfová

 

 

 

Zpráva o činnosti školní družiny při ZŠ a MŠ Drozdov - 2015 / 2016

 

Počet oddělení: 1

 

Počet zapsaných žáků: 25    

 

Počet pedagogických pracovnic: 2 / na částečný úvazek /

 

Charakteristika školní družiny:

 

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole v Drozdově je součástí školy. Nachází se v její budově v prvním patře, kde má svoji samostatnou místnost. Školní družina využívá i další prostory školy - třídy ZŠ a MŠ, školní jídelnu, zahradu a dvůr.

Vzdělávání ve školní družině se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání - Svět kolem nás je velký zdroj poznání a zábavy.

Školní družina je zařízení pro volný čas založené na dobrovolnosti a zájmu účastníků.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Činnost školní družiny je přizpůsobena potřebám žáků / hry, soutěže, přírodovědné, sportovní, výtvarné a pracovní činnosti, práce s počítačem, pobyt venku apod./.

Provoz ŠD mohou využívat i žáci v souvislosti s organizací výuky a zájmových kroužků.

Školní družina zabezpečovala provoz před vyučováním a po vyučování.

Provoz před vyučováním od 6.30 do 7.40 hod. zabezpečovaly střídavě vychovatelky ŠD Marcela Štichová a Irena Němečková.

Provoz školní družiny po vyučování začínal v 11.45 a končil v 16.00 hodin.

Každé sudé úterý pracoval při ŠD kroužek „ Tvořivé činnosti “, který mohli navštěvovat i žáci, kteří nebyli přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD. Provoz školní družiny po vyučování od 11.45 do 15.00 hodin a činnost kroužku „ Tvořivé činnosti “ od 15.00 do 16.30 hodin zajišťovala vychovatelka Marcela Štichová.

Provoz školní družiny od 15.00 do 16.00 hodin zajišťovaly střídavě vychovatelky ŠD Marcela Štichová a Irena Němečková.

Činnost se uskutečňovala v prostorách ŠD.

 

 

 

 

 

 

Akce školní družiny, které se uskutečnily ve šk. roce  2015 / 2016

 

 

září -      Slavnostní zahájení školního roku  2015/2016 za přítomnosti zástupců obce, rodičů a  

               žáků        

                                            / ve spolupráci se ZŠ a OÚ Drozdov /          1/9  2015

 

               Informační schůzka rodičů žáků 1. ročníku navštěvujících ŠD

                                            / informace související s organizací ŠD /      1/9  2015 

                                                                                                                                              

               Informační schůzka rodičů žáků 2. - 5. ročníků navštěvujících ŠD

                                         / informace související s organizací ŠD /       10/9  2015 

 

    

 

říjen -      Sběr kaštanů      / spolupráce s MS Holý vrch /

 

                 „ Podzimní skřítkové“ - práce s přírodninami

                        - soutěž o nejhezčího panáčka z listí

                            / společně s MŠ /                 27/10  2015 

                                                                                                   

                 Naučný výlet do okolí Berouna - Nižbor - exkurse ve sklárnách, zámek Nižbor

                                                                                    - naučná akce“ Pravěk hrou“,

                                                                                    - Hudlice - památník J. Jungmanna

                                                                                                                           14/10  2015

listopad -  Výroba vánočních dekorací na prodejní charitativní výstavu

-  vánoční aranžmá v květináči a skleničce, slaměné ozdoby, svícny ze slaného těsta,

   dekorace na věnečku z proutí, zápich – hvězdička, stromeček a jiné     

 

                  Výroba vánočních dekorací / pro žáky domů /

                  „Vánoční dekorace - zvoneček,  sklenička se svíčkou, kamínky a korálky “       

                        

                  Třídní schůzky - informace pro rodiče žáků ŠD     26/11  2015

 

                  Den otevřených dveří ve ŠD „ Prožijte s námi příjemné odpoledne

                  s vánočními zvyky a tradicemi“- příprava akce školní družiny pro rodiče a

                  veřejnost

                    

prosinec -  Výroba pozvánek na vánoční akci školní družiny

 

                   Příprava vánoční výzdoby ZŠ a ŠD                    

                     

                   „ Oživlý Betlém“- vystoupení pro veřejnost na návsi

                     / spolupráce s OÚ a zájmovými složkami v obci /    6/12  2015                                  

                     

                    Charitativní akce - nadační fond Kapka naděje - „ Pomáháme nemocným“

                     / prodejní výstava vánočních dekorací na návsi u vánočního stromu 

                       při akci „ Oživlý Betlém“-               6/12  2015

 

                     Výroba vánočních dekorací / pro žáky domů

                                       „Vánoční dekorace -“ zvoneček,sklenička se svíčkou, kamínky a

                       korálky

                   

                      Den otevřených dveří ve ŠD „Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními

                      zvyky a tradicemi“- vánoční dílny + doprovodný program - básně, písně,              

                      kouzlení, sportovní vystoupení, tanec apod.

                     / akce školní družiny pro rodiče a veřejnost /         17/12   2015 

 

                      Charitativní akce - nadační fond Kapka naděje - „ Pomáháme nemocným“

                     / prodejní výstava vánočních dekorací při akci ŠD - „ Den otevřených dveří ve

                     ŠD „Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi“

                     / akce školní družiny pro rodiče a veřejnost /            17/12   2015

                                          

 leden  -         Výroba dárků pro děti k zápisu do 1. ročníku 

                                     / omalovánky  /                       

 

                       IX. Ples ZŠ a MŠ Drozdov           / spolupráce se SRPŠ /     23/2  2016

 

únor -          V rámci zápisu do1.tř. ZŠ - zjištění zájmu o ŠD / prohlídka třídy ŠD,

                     hry žáků s kamarády, předání dárku  - omalovánky /

                                                                                                     3/2  2016    

                                

                    „Pomáháme zvířatům“- vycházka do lesa ke krmelci

                    / zajištění potravy pro lesní zvěř, pozorování zvířat, určování stop /                                                                                                                                                 

                                                                                                 

                    

                    Člověče, nezlob se“ - soutěž ve stolní hře  

                                 / společně s MŠ /     16/2  2016

    

                    Výroba velikonočních dekorací / pro žáky domů /

                         „Velikonoční dekorace -  kraslice s kamínky v proutěném hnízdě“                                                                       

                      

březen -      Příprava velikonoční výzdoby ZŠ a ŠD                              

             

                    Výroba velikonočních kraslic pro návštěvníky ŠD 

 

                    Příprava akce v  rámci dne otevřených dveří ve ŠD   

                      „ Přijďte mezi nás“ - zvyky a tradice - velikonoční dílny     

                                           / akce školní družiny pro rodiče a veřejnost /            

 

                     Výroba velikonočních dekorací / pro žáky domů /

                         „Velikonoční dekorace - kraslice s kamínky v proutěném hnízdě“ 

 

                     Den otevřených dveří ve ŠD  - „ Přijďte mezi nás „

                            - zvyky a tradice - velikonoční dílny - zdobení kraslic a perníčků,

                              ukázky prací žáků, pletení pomlázek, posezení u čaje a kávy             

                              fotodokumentace, video-projekce apod.         

                                         / akce školní družiny pro rodiče a veřejnost /             22/3 2016            

                      

duben -        sběr papíru

 

                     Den matek - výroba dárků pro maminky - „ Petúnie v květináči se srdíčkem“    

                                  

                     Třídní schůzky - informace pro rodiče žáků ŠD        27/4  2016

 

                     „ Čarodějné odpoledne plné her a soutěží „  / společně s MŠ /         30/4   2016

 

 

                                            

květen -      Den matek - výroba dárků pro maminky - „ Petúnie v květináči se srdíčkem“                    

                    

                       McDonald’s Cup - fotbalový turnaj v Hořovicích /okrskové  kolo/       5/5 2016

 

                       McDonald’s Cup - fotbalový turnaj v Berouně / okresní  kolo/            11/5 2016

 

                   „ Co už dovedeme „ - soutěživé sportovní činnosti      19/5  2016  

             

                   MDD v obci - / spolupráce s OÚ a zájmovými složkami v obci /     4/6 2016  

 

                                   

 červen -    Školní výlet Plzeň a okolí - legiovlak / Křimice, ZOO Plzeň – interaktivní

                                                               environ. program, Art park - Zruč u Plzně

                                                                                              / ve spolupráci se ZŠ /     15/6 2016

 

                   Školní výlet Beroun a okolí - dopravního hřiště- ověřování pravidel silničního

                   provozu

                                                                 - zakončeno praktickou zkouškou - chodec a cyklista

                                                                 - Koněpruské jeskyně - návštěva

 

                   Posezení v restauraci „ Bastila“- rozloučení s kamarády ze školní družiny/ 5.r./,

                   kteří odcházejí do ZŠ Cerhovice - předání dárků, pamětní knihy a květin

                                                                                                                   22/6   2016

 

                                                                                

Při školní družině pracoval kroužek „ Tvořivé činnosti“, který navštěvovalo 8 žáků.

Scházeli jsme se každé sudé úterý v měsíci od 15.00 do 16.30 hodin ve ŠD.

Náplní práce kroužku byly různé výtvarné a tvořivé techniky. Některé výrobky, které žáci vytvořili, byly použity jako dárky k různým příležitostem nebo jako prodejní předměty v rámci charity ŠD.

Za práci v kroužku obdrželo všech 8 žáků pochvalné listy.

 

V průběhu školního roku uspořádala ŠD 2 charitativní akce.

Na návsi obce 6. prosince 2015 byl v rámci akce „ Oživlý Betlém“ uskutečněn prodej vánočních dekorací, které žáci školní družiny vyrobili. Od návštěvníků akce bylo vybráno 715,- Kč.

Prodejní akce pokračovala v prostorách školy 18. prosince 2015 v rámci Dne otevřených dveří ve ŠD „Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi“- vánoční dílny“. Při této akci bylo vybráno 255,- Kč. Celkem bylo v rámci charity vybráno 970,- Kč

Celkový finanční obnos získaný z charitativních akcí školní družiny ve školním roce 2015 / 2016  970,- Kč byl odeslán na účet nadace „ Kapka naděje“

 

Akce, které byly uskutečněny ve spolupráci s MŠ, připravuje školní družina pro své mladší kamarády. Společnými akcemi jsou utvářeny kamarádské vztahy, které mají velký vliv na pozdější bezproblémový přechod do ZŠ.

 

Ze všech akcí byla průběžně pořizována fotodokumentace, která byla zpracována jako prezentační DVD školní družiny.

 

Za ŠD zpracovala: Marcela Štichová      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015

 

a) příjmy

1. celkové příjmy,       4.756.922,86 Kč

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,     82.222,- Kč

3. příjmy z doplňkové činnosti,         49.870,- Kč

4. ostatní příjmy;        4.624.830,86 Kč

 

  

 

b) výdaje                                                                               4.699.252,92 Kč

1. investiční výdaje celkem,   0,-- Kč

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho         

- náklady na platy pracovníků školy,                                    2.601.316,- Kč          

- ostatní osobní náklady,                                                       52.745,- Kč

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,          883.108,- Kč

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,         86.079,- Kč

- stipendia,      0,-- Kč

- ostatní provozní náklady;                                                   1.076.004,92 Kč

 

 

 

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty

 

 

 

 

 

 

 

V Drozdově 13.10. 2016                                                       Zpracovala Mgr. Eva Peksová

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva projednána na pedagogické poradě dne 13.10. 2016

Výroční zpráva schválena školskou radou dne  14.10. 2016

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-2015-2016.pdf 795.1 Kb