Informace k provozu ŠD

Provoz ŠD


Provoz a vnitřní režim školní družiny

a) školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách;
b) časový rozsah provozu školní družiny: provoz před vyučováním 6:30 - 7:40 hod.
provoz po vyučování 11:45 -16:00 hod.
c) o provozu ŠD v době prázdnin rozhoduje ředitel školy; vychovatelka s časovým předstihem zjistí, zda mají rodiče žáků o provoz ŠD zájem a v jakém rozsahu; na základě počtu přihlášených žáků rozhodne ředitel, zda bude ŠD v provozu; po projednání se zřizovatelem může ředitel činnost ŠD v době školních prázdnin přerušit;
d) kapacita ŠD je 30 míst (1 oddělení); do družiny jsou umístěni přednostně žáci přihlášení na pravidelnou denní docházku,
a to podle data narození (od nejmladšího po nejstarší); o zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy;
e) přihlašování žáků do školní družiny se uskutečňuje 1. den školního roku; rodiče žáků 1. ročníku obdrží přihlášku na zahajovací schůzce; žáci ostatních ročníků, kteří mají zájem ŠD navštěvovat, si vyzvednou u vychovatelky přihlášku, kterou následující den
(řádně vyplněnou) odevzdají vychovatelce ŠD; žáka je možné přihlásit kdykoliv během školního roku (musí být volná kapacita ŠD)
na základě žádosti zákonných zástupců;
f) do školní družiny jsou žáci přihlášeni obvykle:
k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců);
k pravidelné docházce (nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,
která není pravidelnou denní docházkou;