Školní řády

Školní řád Mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

Č. j. 72/2016   

Platnost od: 26. 8. 2016

Počet stran: 7

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  DROZDOV

 

Ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Drozdov, na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydává Školní řád mateřské školy Drozdov.

 

1. Cíle předškolního vzdělávání

 • podporují rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování dítěte
 • podporují získání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který byl vytvořen

v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání, zpracovaným MŠMT ČR.

 

2. Organizace předškolního vzdělávání

 • Mateřskou školu tvoří jedna třída s celodenním provozem.
 • Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
 • K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let a dále děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a zcela výjimečně děti mladší 3 let.
 • Kapacita třídy se naplňuje do počtu 24 dětí, zřizovatel školy může povolit výjimku do 28 dětí.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s předškolním vzděláváním.
 • Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje vlastní školní jídelna.

3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

    Celodenní provoz: 6.45 -16.00 hod.

    Od 8.00 -12.00 hod. a od 12.30 – 15.00 hod. je budova uzamčena.

 • Děti se dle režimu mateřské školy přijímají k docházce od 6.45 do 8.00 hod.
  Po předchozí domluvě se zákonnými zástupci dítěte je možné i individuální přijetí
  v jinou denní dobu.

 

 • Polední vyzvedávání dětí je nutno zajistit nejpozději do 12.30 hod.,

                  jinak je narušován odpočinek dětí.

 

 • Nepřítomnost dítěte nahlašují zákonní zástupci vždy do 8.00 hod.

 

 • Pravidla vzájemných vztahů mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými

                  zástupci dětí:

                  Při předávání dětí vyřizují zákonní zástupci s učitelkou MŠ běžné informace.

                  Důležité informace a případné podněty řeší zákonní zástupci s učitelkami MŠ

                  v předem dohodnutých konzultačních hodinách, kdy učitelka MŠ není v přímé

                  přímé práci s dětmi.

 


Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Provoz MŠ

6.45 – 8.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám MŠ do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

Pohybové aktivity

Osobní hygiena, dopolední svačina

9.00 – 9.30

Činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami MŠ zaměřené na hry a zájmovou činnost, řízená činnost

9.30 – 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, popř. náhradní činnost

11.30 –12.15

Osobní hygiena dětí, oběd

12.15 –14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

14.00 –14.30

Osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 –16.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami MŠ zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, popřípadě pobyt na zahradě školy

 

 • Dítě pro činnosti při předškolním vzdělávání potřebuje:
 • pro pobyt venku: sportovní oblečení a obuv dle ročního období,
 • pro práci ve třídě mateřské školy: kalhoty, tričko, ponožky, přezůvky, pyžamo.
  Je nutné, aby dítě mělo své věci označené, podepsané.

 

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel zařízení na informační nástěnce pro rodiče 2 měsíce předem. /Vyhláška 43/2006 v platném znění/

 

 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 

 • Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

4. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovuje: místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, od 2. května do 16. května.

 

 • O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu a vyhlášením obecním rozhlasem.

 

 • Ředitel školy rozhoduje: o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, popřípadě stanovuje zkušební pobyt dítěte (ne delší 3 měsíců).

 

 • Z kapacitních důvodů jsou přednostně přijímány k předškolnímu vzdělávání děti

s trvalým pobytem v Drozdově, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, ostatní děti podle věku (věkově starší děti mají přednost).

 

 • Do mateřské školy jsou přijímány zdravé děti.
 • Ředitel školy rozhoduje o přijetí zdravotně postiženého dítěte na základě písemně předložených vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě praktického lékaře pro děti a dorost.

 

 • Ředitel školy rozhoduje, zda bude přijato k předškolnímu vzdělávání dítě i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita mateřské školy.

 

 

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vztahuje na celý pobyt dítěte v mateřské škole.
   

5. Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitel školy po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání v těchto případech:

 

 • pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastňuje předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

 

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 

 • na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení

 

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu na neinvestiční výdaje za předškolní vzdělávání nebo neuhradí úplatu za školní stravování

 

6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně   patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Pedagogičtí pracovníci se řídí „Směrnicí k zajištění BOZP v MŠ “

.

 • Dohled nad dětmi je nepřetržitě vykonáván učitelkou mateřské školy od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, do doby, kdy je učitelka předá zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě.

 

 • K vyzvedávání dětí z mateřské školy jinou osobou má MŠ vyhotovený formulář.

 

 

 • Pokud se předškolní vzdělávání uskutečňuje mimo budovu mateřské školy, zabezpečují bezpečnost dětí při vyšším počtu než 20 dvě učitelky MŠ, ve výjimečných případech dozor zajišťuje další zletilá osoba – zaměstnanec ZŠ a MŠ Drozdov.

 

 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich  věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televizor, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitivita zdravého životního stylu.

 

 • Dále v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí  učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských pedagogických zařízeních.

 

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami MŠ a mezi učitelkami MŠ a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 • Do MŠ přivádějí rodiče dítě zdravé. Učitelky MŠ mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí (např.: kašel, zelená rýma, teplota, zvracení).

 

 • Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

 

 • Po vyléčení infekčního onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.) přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře.

 

 • Výskyt infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy nebo učitelkám MŠ. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem a k personálu školy.

 

 • Učitelky MŠ nesmí dětem podávat jakékoliv léky.

 

 

 • MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny. Výměnu ručníků týdně, dle potřeby častěji. Použité lůžkoviny se ukládají do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami.

 

7. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí mateřské školy

Práva  dětí

 • Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v MŠ.
 • Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ.
 • Právo dětí využívat služeb předškolního zařízení.
 • Právo na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším rozsahu.
 • Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře přiměřeně jeho věku a schopnostem.

 

Povinnosti dětí

 • Povinnost plnit pokyny učitelek MŠ, popř. dalších zaměstnanců školy.
 • Nepoškozovat majetek školy ani ostatních dětí.
 • Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.

 

Práva rodičů

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, přitom na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se osobního a rodinného života.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, mít možnost účastnit se tvorby školního vzdělávacího programu a podílet se na činnosti školy.
 • Na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • Dohodnout se na změnách v předávání dítěte.
 • Písemně pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte při vzdělávání v MŠ.
 • Účast při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí školy.

 

S organizačními záležitostmi jsou rodiče seznamováni prostřednictvím informační nástěnky

u vchodu do šatny, na schůzkách s rodiči a na webu školy.

 

Povinnosti rodičů

 • Sledovat informační nástěnky.
 • Označit dětem všechny části oblečení.
 • Informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte.
 • Včas omlouvat nepřítomnost dítěte.
 • Vodit vždy do MŠ dítě čisté a upravené.
 • Dodržovat stanovené termíny plateb poplatků za MŠ.
 • Respektovat a dodržovat provozní řád MŠ.
 • Nedávat dětem do MŠ drahé předměty, škola za ně neručí.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Zachází šetrně s hračkami a školními potřebami.
 • Každé poškození či závadu hlásí učitelce.
 • Dětem je přísně zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači a s regulátory topení.

 

8. Platby v mateřské škole

 • Úplata za předškolní vzdělávání se řídí Směrnicí ředitele školy k vybírání úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Výše stravného se řídí aktuálním ceníkem stravného, který je spolu s pokyny k vybírání za stravné vyvěšen na nástěnce ŠJ. 

 

 

 

Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2016

V Drozdově dne: 26. 8. 2016

                                                       

 

 

 

                                                        

                                                            Mgr. Eva Peksová                          Mgr. Irena Volfová                                                       

                                                           …………………….                       …………………….

                                                   

                                                          ředitelka ZŠ                         vedoucí učitelka MŠ