Školní řády

Řád školní jídelny

Příloha školního řádu č. 1

 

                                            Základní škola a Mateřská škola Drozdov,

         Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

                                        

                                     ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY   

 

                                           

1. Řád školní jídelny je součástí vnitřního řádu školy.

2. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Drozdov. Mimoškolní strávníci se ve školní jídelně nestravují. Obědy si odnášejí v jídlonosičích,  případně je jim zajištěn pracovnicí obecního úřadu rozvoz obědů domů.

3. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 8,00 do 15,00 hodin.

4. Vydávání obědů pro žáky a učitele se řídí rozvrhem hodin. Ostatní zaměstnanci školy mají         určenou přestávku.     

5.  Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

6. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle stanoveného rozvrhu dozorů.   

7. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků. Zamezují vstupu rodičů do jídelny, regulují osvětlení a větrání, sledují odevzdávání nádobí strávníky.

8. Běžný úklid během provozní doby a mimořádný úklid jídelny během výdeje jídla (rozlitý čaj, rozbité nádobí apod.) zajišťuje uklízečka ZŠ.

9. Ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče - způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny  a ceník stravného jsou trvale vyvěšeny na nástěnce před školní jídelnou .

10. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou podle zásad zdravé výživy. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnku ve vestibulu školy nebo na webové stránky školy  na období dvou týdnů dopředu.

11. Připomínky k jídelnímu lístku mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny nebo ředitelce školy.

 

Datum : 29. 8. 2014

 

ředitelka školy : Mgr. Eva Peksová                             vedoucí ŠJ : Alena Vaicová