Školní řády

Řád školní družiny

Vnitřní řád družiny

 

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun,                                               

                                                Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

               VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ Družiny

 

Č.j.:

  47 / 2019

Vypracoval:

  Mgr. Eva Peksová, ředitel školy

Schválil:

  Mgr. Eva Peksová, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

  28. 8. 2019

Školská rada schválila dne:

  30. 8. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

    1. 9. 2019

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH:

I.  Obecná ustanovení
II.  Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání (dále jen žáků), zákonných zástupců a   

      pedagogických pracovníků ke školní družině

III. Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní družině
IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny

V.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně       

       patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

VI.  Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků

VII. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků

VIII. Závěrečná stanovení

I. Obecná ustanovení

V souladu s platným zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30 v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento Vnitřní řád školní družiny.

Činnost ve školní družině se dále řídí prováděcí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

v platném znění.

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

II. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků ke školní družině  


1. Práva a povinnosti žáků

Žáci mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona;

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, která odpovídá jejich věku a stupni vývoje;

d) na pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání;

 

Žáci jsou zejména povinni:

a) řádně docházet do školní družiny a řádně se vzdělávat;

b) dodržovat řád školy, vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy vydané v souladu

s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny;

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci žáků mají právo:

a) vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých dětí;

b) právo na informace o průběhu vzdělávání svých dětí a na poradenské služby;

c) na informace o chování žáka ve ŠD;

 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou zejména povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny;

b) dokládat důvody nepřítomnosti žáka;

c) informovat školu a školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

d) oznamovat školní družině další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích;

e) na vyzvání ředitele školy nebo vychovatele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkající se vzdělávání nebo chování žáka;

f) včas uhradit úplatu za pobyt žáka ve ŠD;

 

3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole;

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy;

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti;

d) volit a být voleni do školské rady;

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti;

 

Pedagogický pracovník je zejména povinen:

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání;

b) chránit a respektovat práva žáka;

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školních zařízeních;

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí   

a podporovat jeho rozvoj;

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku;

f) poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou

a vzděláváním;

 

III. Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní družině

a) všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností;

b) všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé komunikace; žák zdraví pracovníky školy srozumitelným odpovídajícím pozdravem, ten žákovi na pozdrav odpoví;
c) vyzve-li ředitel školy nebo vychovatelka ŠD zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem;
d) vychovatelé věnují individuální péči žákům z málo podnětného prostředí, žákům se zdravotními problémy a specifickými poruchami učení či chování; při činnostech zohledňují výsledky lékařských vyšetření, zpráv a doporučení školského poradenského zařízení a sdělení rodičů žáků;

e) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny nebo ostatním zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem,

f) informace rodičům poskytuje vychovatelka na zahajovacích schůzkách školní družiny (zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s ŠVP pro ZV, s vnitřním řádem ŠD a se stanovením úplaty za pobyt ve školní družině), při kterých zákonný zástupce žáka 1. ročníku obdrží tištěnou podobu vnitřního řádu ŠD a kontakty na vychovatelku; na třídních schůzkách ZŠ; při individuálních kontaktech - telefonických nebo osobních (dle domluvené schůzky) nebo při vyzvedávání žáka, pokud to nenaruší činnost ŠD a bezpečnost žáků; problémy, které by měly negativní dopad na psychiku dítěte, řeší vychovatelka s rodiči okamžitě; další informace lze získat na nástěnce ŠD (nachází se v přízemí budovy školy), na internetových stránkách; ke komunikaci s vychovatelkou mohou rodiče využívat také elektronickou poštu;

IV.   Provoz a vnitřní režim školní družiny

a) školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách;

b) Časový rozsah provozu školní družiny: provoz před vyučováním     6.30   -   7.40 hod.

                                                                    provoz po vyučování          11.45  - 16.00 hod.   

c) o provozu ŠD v době prázdnin rozhoduje ředitel školy; vychovatelka s časovým předstihem zjistí, zda mají rodiče žáků o provoz ŠD zájem a v jakém rozsahu; na základě počtu přihlášených žáků rozhodne ředitel, zda bude ŠD v provozu; po projednání se zřizovatelem může ředitel činnost ŠD v době školních prázdnin přerušit;

d) kapacita ŠD je 30 míst (1 oddělení); do družiny jsou umístěni přednostně žáci přihlášení

na pravidelnou denní docházku, a to podle data narození (od nejmladšího po nejstarší); o zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy;

e) žádosti o přijetí do ŠD podávají zákonní zástupci žáků v přípravném týdnu, přijatí žáci obdrží první den školního roku přihlášku (rodiče žáků 1. ročníku obdrží přihlášku na zahajovací schůzce), kterou následující den (řádně vyplněnou) odevzdají ve ŠD; žáka je možné přihlásit kdykoliv během školního roku (musí být volná kapacita ŠD) na základě žádosti zákonných zástupců;

f) do školní družiny jsou žáci přihlášeni obvykle:           

  1. k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců);
  2. k pravidelné docházce (nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, která není pravidelnou denní docházkou;

g) žáci se mohou činnosti družiny zúčastnit také formou nepravidelné a příležitostné docházky

(v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a, b) pokud není překročena denní kapacita ŠD;

h)  pravidelnou docházku žáků do ŠD zapisuje vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce; docházka žáků před vyučováním, nepravidelná a příležitostná docházka žáků do ŠD je zapisována do docházkového sešitu; docházka přihlášených žáků je povinná; za žáka, který byl

ve škole a bez omluvy rodičů se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá; není-li dítě ve škole, nemusí být rodiči ze ŠD omluveno;

ch) zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje zaznamenají na přihlášce do ŠD; žák může být ze ŠD uvolněn i mimo dobu stanovenou přihláškou, má-li omluvenku od rodičů nebo osobním vyzvednutím žáka; v případě, že žák přinese omluvenku bez správných údajů (chybí datum, podpis atd.), není uvolněn; stejně tak nebude uvolněn na telefonické požádání; žáky, kteří nechodí domů sami ale s doprovodem, předá vychovatelka jen osobám, které jsou k tomu oprávněné (viz přihláška nebo písemné přání rodičů);

i) po skončení provozu ŠD před vyučováním (7.40) odcházejí žáci do tříd samostatně;

po 4. vyučovací hodině odcházejí na oběd žáci, kterým skončilo vyučování společně za vedení vychovatelky, stejně tak na odpolední svačinu a do šatny při odchodu na vycházku; po 5. vyučovací hodině odvádí žáky k obědu i do ŠD učitelka vykonávající dozor ve školní jídelně; při odchodu žáků ze ŠD domů odvádí vychovatelka do šatny jen větší skupinu žáků; jde-li žák domů sám nebo malý počet žáků, vychovatelka je neodvádí;

j) z důvodu potřebného časového prostoru pro výchovné a zájmové činnosti (průběžnými odchody žáků je činnost narušována) je vhodné vyzvedávat žáky v době do 13.15 hod. nebo po 15. hodině;  

k) pokud si žáka odcházejícího v doprovodu nikdo do konce provozu ŠD nevyzvedne, postupuje vychovatelka tímto způsobem:

       1. Telefonicky kontaktuje zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu, a to v případě potřeby  i opakovaně. Pokud se podaří zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat, domluví pedagogický pracovník čas a místo předání dítěte s tím, že podle vzájemné dohody je možné žáka odevzdat i jiné osobě než osobě, která byla zákonným zástupcem k vyzvednutí žáka

z družiny pověřena v písemné přihlášce k účasti v družině, a případně též na jiném místě než

v družině. Se zákonným zástupcem je možné rovněž dohodnout, že dítě může odejít z družiny samo, je-li to přiměřené jeho věku a pokud to nevylučuje jeho aktuální zdravotní a psychický stav. O telefonické domluvě se zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou ohledně vyzvednutí dítěte sepíše pedagogický pracovník záznam.

       2. V případě, že se družině (pedagogickému pracovníkovi) opakovaně nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani jím pověřená osoba nemůže žáka v přiměřené době z družiny vyzvednout, informuje pedagogický pracovník ředitele školy a kontaktuje za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se školské zařízení (družina) nachází. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.                                                        l) režim školní družiny se mění dle provozu školní družiny, režim oběda a odpočinkových činností dle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků;                                                                                                   m) žáci se řídí vnitřním řádem ŠD a řádem školy;                                                                               n) na odpolední vyučování a zájmové kroužky si žáky ve školní družině vyzvedávají vyučující nebo vedoucí kroužků; po skončení vyučování a činnosti zájmových kroužků přivádí vyučující nebo vedoucí kroužků žáky zpět do ŠD;                                                                                                       o) žáci mají možnost odebírat odpolední svačiny nebo si přinášet svačiny vlastní; žáci mají právo využívat nápoje, které zajišťuje ŠJ, nebo si mohou přinášet nápoje vlastní, pitný režim je zabezpečen v průběhu celého provozu ŠD;                                                                                         p) za cenné věci, vyšší finanční obnosy a hračky, které si žáci přinesou svoje vlastní (mají je pod osobní kontrolou), školní družina neručí;                                                                                                        q) odhlášení žáků ze školní družiny: ukončení docházky sdělí zákonní zástupci žáka vychovatelce a změnu zaznamenají do přihlášky; ukončení docházky žáka je zároveň vychovatelkou zaznamenáno do Přehledu výchovné práce;                                                                                                                r) měsíční výše úplaty je stanovena:

             100,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině;                                                                                                                                                                                                                                                   

               40,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině pouze před vyučováním;

   úplatu platí zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny;                

               úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině;

s) úplata je splatná:

         a/ v hotovosti do pokladny školy nebo bezhotovostním převodem na účet Základní školy

         a Mateřské školy Drozdov / č.ú. 181776456 / 0300 / do 15. dne příslušného kalendářního roku

         b/ v hotovosti do pokladny školy nebo bezhotovostním převodem na účet Základní školy

         a Mateřské školy Drozdov / č.ú. 181776456 / 0300 / souhrnnou částkou za měsíce leden

         až červen se splatností do 31.3. a souhrnnou částkou za září až prosinec se splatností

         do 31.10.;

 (Viz Směrnice ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině.)

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně   patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jako

ve školním řádu;

b) školní družina odpovídá za žáky v době stanovené provozem ŠD; vychovatelka odpovídá

za bezpečnost 30 žáků při standardní činnosti ŠD a v areálu školy; pokud to specifika činnosti vyžadují, či při užívání hromadné dopravy nebo při akcích konaných mimo místo, kde družina uskutečňuje vzdělávání (při počtu dětí vyšším než 25), určí ředitel dalšího zaměstnance školy k dohledu;

c) bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností;

d) všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví

a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků

ve ŠD nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD, žáci hlásí ihned vychovatelce;

e) žákům není v době mimo provozu ŠD dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou;

f) vychovatelka provede prokazatelné poučení žáků v první den zahájení vzdělávání daného školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří nebyli přítomni (o poučení žáků provede vychovatelka záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce);

g) v rámci poučení seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku; před akcemi, které se uskutečňují mimo školní družinu (vycházky, výlety, apod.), seznámí žáky se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod.;

h) poučení před prázdninami provádí vychovatelka, která především varuje žáky

před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.; upozorní je

na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí,

informuje o nebezpečí vzniku požáru; o dopravní kázni; varuje před koupáním v místech,

která neznají apod.;

ch) vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci   

respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatelek a ostatních pracovníků školy;

i) v případě úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc (lékárnička první pomoci

se nachází v kabinetu MŠ);

  Jak postupovat, stane-li se žákovi úraz:
   • zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy
   • informovat ředitele školy, v případě jeho nepřítomnosti, zástupce ředitele školy

   • oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka v co nejkratší době a požádat je o jeho převzetí,     

     případně zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři  
   • provést zápis do Knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu: dle pokynů v Knize úrazů

     (Kniha úrazů je uložena v ředitelně ZŠ);

j) vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka, informuje

bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka, požádá je o jeho převzetí;

pokud se žák cítí nemocen, rovněž informuje vychovatelku nebo jiného pedagogického pracovníka;   

k) žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni; jsou povinny se přezouvat; dodržovat hygienické

zásady na WC a v umývárnách, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC;
l) žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači;

m) z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken ve školní družině a dalších prostorách školy, které družina využívá při své činnosti; 

n) školní družina využívá dle potřeby i další prostory školy, např. školní jídelnu, umyvárny, WC,  

šatnu, školní dvůr, školní zahradu, tělocvičnu na OÚ, při využívání těchto prostor se žáci řídí řády, které byly vydány ředitelkou školy; vychovatelé jsou povinni s nimi žáky seznámit; ŠD využívá

i jiné prostory, ve kterých se její činnost uskutečňuje: hřiště u koupaliště, fotbalové hřiště TJ Drozdov ad.; o všech poučeních BOZ žáků provede vychovatelka záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce;

o) při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pokyny doprovázejících osob a pravidly

silničního provozu; před takovýmito akcemi doprovázející vychovatelka žáky zvlášť poučí

o bezpečnosti a toto datum poučení zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce;

p) za hrubý přestupek proti školnímu řádu je považováno i přinášení nejrůznějších bodných,

sečných a střelných zbraní, munice a zábavné pyrotechniky; tyto předměty budou v případě  

výskytu ve škole žákům odebrány a předány zákonným zástupcům;

q) důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení  

na žáky zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto    

žáci nenásilnou formou přiměřenou jejich věku seznamováni s nebezpečím šikany, drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítačové hry, TV), patologického hráčství, vandalismu, kriminality, a jsou jim vysvětlovány pozitiva zdravého životního stylu; 

  • prevencí v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky navzájem, mezi žáky a vychovatelkou a mezi vychovatelkou a zákonnými zástupci žáků
  • průběžně jsou vytvářeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků, ochrany      

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

  • v takových prostorách školy, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet, vykonává vychovatelka zvýšený dohled nad žáky
  • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí vychovatelka monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi žáky již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, případně

za pomoci poradenských zařízení

  • žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo

na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek

a dodržování základních psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni

se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině

r) pro žáky školní družiny platí přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů, aplikace,   

držení, distribuce a zneužívání návykových nebo toxických látek v celém areálu školy;

porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu a vnitřnímu řádu ŠD;

 

s) projevy šikanování (slovní i fyzické) a diskriminace mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní  

svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod.,

kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při

akcích školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu

a vnitřnímu řádu ŠD;

t) podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tyto zákazy poruší

a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce;

u) je přísně zakázáno zneužívání školních PC k odesílání a přeposílání poplašných zpráv, otevírání stránek s erotickým, rasistickým a nacionalistickým obsahem, stránek, které nejsou důvěryhodné

a mohly by napadnout PC virem;

v) všem vychovatelům i žákům se přiznává právo užívat ve školní družině mobilní telefon, jako   

ideální komunikační prostředek při náhlých a nepředvídatelných událostech i s ohledem

k právu každého jedince na sociální kontakty;

w) nošení mobilního telefonu do školní družiny a jeho používání zde se děje výhradně na vlastní  

riziko majitele přístroje; všechny osoby mají mobilní telefon pod osobní kontrolou;

x) je přísně zakázáno zneužívat mobilní telefon k anonymním a jiným nevhodným telefonátům,  

pořizovat filmovou dokumentaci či fotodokumentaci v celém areálu školy i při družinových akcích a používat ji k znevažování důstojnosti jiných osob; 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy a školní družiny ze strany žáků 

a) s majetkem školy a školní družiny zacházejí žáci šetrně a s vědomím, že za jejich svévolné zničení nebo poškození může být od rodičů vyžadována náhrada;

b) šetrně manipulují s vodovodními bateriemi a splachovadly;

c) každé poškození nebo závadu ve školní družině hlásí žák vychovatelce;
d) každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí;


 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a) na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole;

b) ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým   

významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 

dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD; 

c) v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem  ředitel vyloučí žáka ze školní družiny;

d) zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem;

e) dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce c), oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl;

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Vnitřní řád školní družiny ruší Vnitřní řád školní družiny č.j. 70/2014.

 

                                          Mgr. Eva Peksová                             Marcela Štichová

V  Drozdově  30. 8. 2019        …..…………………………..         …………………………………

                                                    ředitelka ZŠ                                   vychovatelka ŠD