Školní řády

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění, napomenutí.

Příloha školního řádu č. 4       

              

                             Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

                                              Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ POCHVAL A JINÝCH OCENĚNÍ A UKLÁDÁNÍ NAPOMENUTÍ, DŮTEK

 

Všechna výchovná opatření a důvody jejich uložení budou prokazatelně oznámena žákovi a jeho zákonným zástupcům. Budou zaznamenána do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

 

Pravidla pro udělování pochval, napomenutí a důtek

opatření

ukládá

důvod

podmínka

Pochvala, jiné ocenění

ředitel školy

Mimořádný projev lidskosti,občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci ve škole. Za reprezentace školy na úrovni kraje a výše.

 

Po projednání v pedagogické radě

Pochvala

Třídní učitel

Za mimořádný projev školní iniciativy nebo  za déletrvající úspěšnou školní práci. Reprezentace školy na úrovni obce a okresu.

 

Po projednání s ředitelem školy

Napomenutí

Třídní učitel

Menší porušení povinností ve školní řádu. Např. opakované nenošení pomůcek na vyučování a domácích úkolů. Menší prohřešek proti soužití v třídním kolektivu.

 

 

Důtka

Třídní učitel

Soustavnější porušování školního řádu, dlouhodobější nenošení pomůcek na vyučování a domácích úkolů. Prohřešky proti soužití v třídním kolektivu.

 

Neprodleně oznámit řediteli školy.

Důtka

Ředitel školy

Soustavné porušování školního řádu,prohřešky proti soužití v kolektivu, náznaky šikany spolužáků, nevhodné chování vůči  dospělým zaměstnancům školy. Podvody se ŽK. Neomluvené hodiny ve výši 1-5.

 

 

 

 

Po projednání v pedagogické radě

 

 

 

V Drozdově 29.8. 2014                                                                                Mgr. Eva Peksová

                                                                                                                        ředitelka školy